Ontmoeting met de boseigenaar

Onze vragen herhalen en praten over een nul-scenario

Na het besluit van Baltus de Ruijter en Hugo Meijwaard om de bewonersavond van 8 september uit te stellen hebben wij contact opgenomen. We wilden graag in gesprek blijven en er bleven nog steeds een aantal vragen van ons onbeantwoord. Er volgde een afspraak van Eef van Opdorp en Jeroen van Lente namens “De stem van het Bos” op 13 oktober met Baltus en Hugo. Samen hebben zij ook nog een stukje door het bos gelopen.

In eerste instantie hebben Eef en Jeroen vragen gesteld en geluisterd naar Baltus en Hugo. Eef en Jeroen hebben vervolgens de vragen herhaald die we gesteld hebben in onze twee brieven (brief van 11 juli en de brief van 23 augustus). Daar hoorde ook bij dat wij graag een zogenaamd nul-scenario zouden willen zien, waarbij er geen extra woningen worden gebouwd. Dus alleen bouwen op de plekken waar dat wel mag (waar het bestemmingsplan het in beginsel toelaat) en verder niet. Oftewel het bos het bos laten.

 

Een uitnodiging

Naar aanleiding van deze ontmoeting in het bos zijn we door Baltus en Hugo uitgenodigd om alle scenario’s inclusief financiële plaatjes bij hen op kantoor te komen bekijken. Hugo Meijwaard liet ons weten dat zij hierbij het volgende voor ogen hadden:

  • Een gesprek met een afvaardiging met “De stem van het bos” waarin vertrouwelijk de verschillende varianten met de financiële cijfers per variant worden gepresenteerd;
  • Tijdens dat gesprek bespreken we de verschillende oplossingsrichtingen met elkaar. Mocht er tijdens dit overleg een bepaalde voorkeursvariant of voorkeursvarianten ontstaan, dan willen we vervolgens hetzelfde gesprek met de verschillende varianten voeren met een klankbordgroep, waarin mensen zitting hebben namens de wijkraad, de duurzaamheidcommissie, de groencommissie, mensen op persoonlijke titel, wijkambassadeurs en mensen achter “de stem van het bos”;
  • Als er ook in deze groep een bepaald commitment over één van de varianten zou ontstaan, dan zouden Baltus en Hugo vervolgens een plenaire wijkavond willen organiseren om te kijken of zij op draagvlak vanuit de wijk zou kunnen rekenen.

Wij hebben Hugo en Baltus laten weten dat we graag langskomen om de verschillende scenario’s te bespreken maar dat een eventuele “klankbordgroep” slechts een voorbereidende rol zal hebben en niet een doorslaggevende. Geen enkele van de groepen in de “klankbordgroep” vertegenwoordigt namelijk alle mensen. Wij vinden dat aanwezigen op de openbare bijeenkomst (die eventueel nog komt in Perron 3) zich moeten kunnen buigen over diverse opties en daar zeker ook nog inspraak in moeten hebben. Wat ons betreft is het meest wenselijke als er een besluit komt gebaseerd op de ideeën en meningen van zoveel mogelijk betrokkenen uit de wijk en de wijde omgeving.

 

Alle scenario's op tafel

We hebben op 15 november het kantoor van Hugo Meijwaard bezocht en hebben inzicht gekregen in de verschillende scenario’s. De meeste scenario’s gaan uit van extra bouwen en dit gaat ten koste van de natuur in het gebied Sparrenburgbos (bos en open velden). Ook een natuurbegraafplaats is een te grote belasting voor het gebied. Bouwen op de twee daarvoor bestemde locaties (vlakbij Mariaoord) met een maatschappelijke bestemming heeft al een behoorlijke impact op de natuur. De bijbehorende (financiële) onderbouwing en argumentatie van de verschillende scenario’s hebben ons niet kunnen overtuigen van de noodzaak van extra bebouwing naast de drie percelen rond Mariaoord waar al bouwbestemming op zit. 

Het bos aankopen door bewoners

Hugo en Baltus presenteerden één scenario dat wij wél interessant vonden: wél bouwen op de twee percelen naast Marioord (Graafse Baan 166 en 168A) en het perceel dat nu in de verkoop staat (Graafse Baan 162) en níet bouwen in het bos en open velden (geen huizen, geen natuurbegraafplaats of andere vormen van bebouwing). Het bos en de open velden worden in dit scenario te koop aangeboden.

We hebben laten weten aan Baltus en Hugo dat we graag in gesprek gaan over dit laatste scenario. We willen serieus gaan onderzoeken hoe we het bos en de open velden kunnen aankopen.