Het Sparrenburgbos

Het Sparrenburgbos in Rosmalen is een fijn (wandel)gebied met bos en historische akkertjes. Het grenst aan de Rosmalense zandverstuiving en de wijk Sparrenburg in Rosmalen. Bovendien maakt het bos onderdeel uit van het Brabants Natuurnetwerk. Elke dag geniet jong en oud met volle teugen van dit mooie en fijne gebied. Wij vinden dat dat zo moet blijven en dat, waar mogelijk, het bos en de biodiversiteit verbeterd moeten worden.

 

Hoogteverschillen

In het Sparrenburgbos bevinden zich enkele flinke hoogteverschillen. Dit zijn restanten van zandduinen uit de laatste ijstijd (10.000-15.000 jaar geleden) die in de eeuwen daarna weer verstoven zijn. Daarbij is de invloed van de mens ‘sturend’ geweest met betrekking tot de ontstane vormen. De huidige vormen worden daarom ook wel landduinen of akkerrandwallen genoemd.

 

Bosuil

 

Bonte specht

 

Dieren in het bos

In het gevarieerde landschap van de Rosmalense zandverstuiving en het Sparrenburgbos komen verschillende vogelsoorten voor: o.a. de groene, bonte en zwarte specht, goudhaantje, boomvalk, sperwer en havik en verschillende uilensoorten. De zoogdieren zijn vertegenwoordigd met o.a. dassen, reeën, eekhoorns en konijnen.

 

Gekraagde roodstaart (foto's: Alex van den Akker)

 

Natuurvisie

In 2009 is er o.l.v. de gemeente Den Bosch een natuurvisie ontwikkeld voor het gebied Hooge Heide Midden. Belangrijk onderdeel van deze visie vormde de ecologische verbinding van allerlei kleine(re) versnipperde stukjes natuur (bos, heide, stuifzand en poelen).

Grote delen van die natuurvisie, onder andere een 'vlinderbaan' zijn vervolgens uitgevoerd. Vanwege het particuliere bezit is het Sparrenburgbos nog steeds een ontbrekende schakel, waar niets is uitgevoerd.

 


Mensen blijven opkomen voor het Sparrenburgbos

Het gebied waar het Sparrenburgbos deel van uitmaakt is in de loop van de tijd in veel verschillende handen geweest. In 2018 kwamen inwoners van de wijk ook al in actie om bebouwing te voorkomen. Met een breed getekende petitie werd de gemeente ‘s-Hertogenbosch gevraagd om het bos te kopen. De gemeente kwam toen tot de conclusie dat er voldoende waarborgen waren om het bos als natuurgebied d te beschermen.

 

Extra bebouwing voorkomen

Begin 2022 is het Sparrenburgbos in handen gekomen van een nieuwe eigenaar. Net als alle vorige eigenaren wil ook deze bouwen in het bos. Inwoners willen wederom extra bebouwing voorkomen. Daarom is er een burgerinitiatief opgestart: de Stem van het Bos

De wens: een duurzame oplossing

Wat deze keer echt anders is dan in 2018: dit burgerinitiatief vraagt de gemeente niet om eigenaar van het gebied te worden en het bos te kopen. Zij vragen de gemeente om een bondgenoot te worden en te helpen (met financiën, netwerk, kennis, etc.) om het bos in handen te krijgen. Om het vervolgens aan Brabants Landschap of een andere natuurorganisatie in beheer te geven.

Het doel is niet het eigendom van het bos, maar het bos teruggeven aan zichzelf zodat het voor altijd natuur kan blijven

 

We doen het samen

Wat het burgerinitiatief, Stem van het bos, biedt is sociaal kapitaal en gemeenschapskracht: als we het bos eenmaal in handen hebben dan mobiliseren we bewoners om te helpen het bos te beheren én om als belangrijkste belanghebbende op te blijven komen voor de belangen van het Sparrenburgbos.


Het groen-omlijnde gebied: 675.000 m2

Het Sparrenburgbos is een complex gebied met diverse soorten percelen. Het groen-omlijnde gebied (in handen van de huidige eigenaar) bestaat uit ongeveer:

50 hectare bos, 10 hectare agrarisch gebied en 7,7 hectare voormalige vuilstort (zie gele stippellijn), in totaal ongeveer 67,5 hectare.

  De noordkant van het gebied is ongeveer 1.400 meter lang, de zuidkant ± 900 meter. De westkant is ± 450 meter, de oostkant ongeveer 800 meter.

   

  1 hectare = 100 x 100 meter

  1 hectare (ha) = 10.000 m²  /  1 are (a) = 100 m²  /  1 centiare (ca) = 1

   

  Linksonder op de foto zie je de zandverstuiving en rechts ligt het terrein van Mariaoord.

  Dit kaartje (zonder de aanduiding van de vuilstort) komt uit: Vraag en Antwoord-document van de eigenaar.