Bestemmingsplan

Op onderstaande kaart zie je welke bestemmingen de verschillende delen van het gebied hebben. Dat is vooral natuur (N), een deel agrarisch (A), vijf woonhuizen (W) (binnen het gebied met het Sparrenburgbos) en zorginstellingen (zoi).

Vuilstort

Het geel-omstippelde gebied waar de vuilstort op ligt heeft in het bestemmingsplan grotendeels de bestemming agrarisch en een strook natuur.

   

  Drie kavels met bouwbestemming volgens het bestemmingsplan

  In het gebied van de eigenaar zijn 3 locaties waar volgens het bestemmingsplan gebouwd mag worden. Het gaat om:

  • 2 plekken met bestemming Maatschappelijk waar een zorginstelling voor langdurige zorg gebouwd mag worden (Graafsebaan 166 en Graafsebaan 168A)
  • 1 kavel voor een woonhuis (Graafsebaan 162)

   

  Natuurnetwerk Brabant

  In de provinciale omgevingsverordening is het Sparrenburgbos vrijwel geheel aangemerkt als onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant (NNB).

  Conform deze verordening zijn de ontwikkelingsmogelijkheden binnen het NNB zeer beperkt. Het bos kent een belangrijke natuurfunctie en vervult een ecologische schakel in de overige bos- en natuurgebieden op de Groote Heide. Alle bos- en natuurgebieden binnen het NNB zijn opgenomen in het gebiedspoorten groen en klimaatbestendig.


  In het bestemmingsplan Buitengebied is het Sparrenburgbos grotendeels bestemd als Natuur. Delen langs de Oude Baan-Oost hebben de bestemming Agrarisch en, met name aan de noordzijde, de bestemming Wonen. De locatie Mariaoord heeft de bestemming Maatschappelijk, met de nadere aanduiding ‘zorginstelling’. Ook conform de bestemming Natuur in het bestemmingsplan zijn er geen ontwikkelingsmogelijkheden in het Sparrenburgbos

  Rood voor groen

  Beleid en regelgeving van zowel provincie als gemeente voor het Sparrenburgbos zijn gericht op natuurontwikkeling.

  Voor een eventuele afweging van ‘rood voor groen’ binnen dat beleid en die regelgeving geldt nog steeds de Visie Hooge Heide-Midden Boszone (Gebiedsvisie Hooge Heide Midden (s-hertogenbosch.nl)) die de raad op 16 februari 2009 heeft vastgesteld. In deze visie worden voor het visiegebied locaties genoemd waar ‘rood voor groen’ voorstelbaar is.

  Concreet voor het Sparrenburgbos is alleen een perceel ten westen van de Vliertwijksestraat opgenomen. Daar wordt ruimte geboden voor kleinschalige bebouwingsclusters gelegen in een bosgebied met open vlakken en houtwallen. Voorwaarde is dat een ontwikkeling gepaard moet gaan met een kwaliteitsverbetering van het landschap.

  Het college heeft de bestemming natuur als primair uitgangspunt gehanteerd bij de eerdere initiatieven die er zijn geweest; die initiatieven zijn om die reden niet positief beoordeeld. Het college blijft dat uitgangspunt ook hanteren zolang ook de gemeenteraad vasthoudt aan natuur als primaire bestemming.

  Verbonden natuurgebieden 

  De Stem van het Bos vindt dat het tijd is om te stoppen met “rood voor groen”. Deze is gebaseerd op een (oude) gebiedsvisie uit 2009. Deze afspraak zorgt ervoor dat iedere eigenaar opnieuw weer denkt te kunnen bouwen. 

  Sinds 2009 is er echter veel veranderd en is de verstening en (verkeers)drukte in het gebied alleen maar toegenomen. De rijksweg is verbreed en is een snelweg geworden. Er is een nieuwe woning aan de Oude Baan gekomen, een hospice, woningen bij Mariaoord en nieuwbouw aan de Vliertwijksestraat (aan de kant van Nuland) en in het Mariaburgbos. Bij de oude nertsenfarm, richting het spoor, zijn ook al plannen voor nieuwbouw.

  Voor sterke bossen en de biodiversiteit is het van groot belang dat natuurgebieden verbonden blijven. Bebouwing op het perceel aan de Vliertwijksestraat is daarom zeer onwenselijk.  

  Tijd om te stoppen met rood (bebouwing) voor groen (natuur) en alle percelen met bestemming agrarisch om te zetten in bestemming natuur om het hele gebied voor de toekomst veilig te stellen.

   

  Bovenstaande plankaart is terug te vinden op: Kaart bestemmingsplan buitengebied Rosmalen (pagina 6).

  Meer informatie over bestemmingsplannen op: ruimtelijkeplannen.nl