Bestemmingsplan

Op onderstaande kaart zie je welke bestemmingen de verschillende delen van het gebied hebben. Dat is vooral natuur (N), een deel agrarisch (A), vijf woonhuizen (W) (binnen het gebied met het Sparrenburgbos) en zorginstellingen (zoi).

Vuilstort

Het geel-omstippelde gebied waar de vuilstort op ligt heeft in het bestemmingsplan grotendeels de bestemming agrarisch en een strook natuur.

   

  Drie kavels met bouwbestemming volgens het bestemmingsplan

  In het gebied van de eigenaar zijn 3 locaties waar volgens het bestemmingsplan gebouwd mag worden. Het gaat om:

  • 2 plekken met bestemming Maatschappelijk waar een zorginstelling voor langdurige zorg gebouwd mag worden (Graafsebaan 166 en Graafsebaan 168A)
  • 1 kavel voor een woonhuis (Graafsebaan 162)

   

  Bos en akkertjes onderdeel van de ecologische hoofdstructuur

  Omgevingsverordening en bestemmingsplan

  In de provinciale omgevingsverordening is het Sparrenburgbos vrijwel geheel aangemerkt als onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant (NNB).

  Conform deze verordening zijn de ontwikkelingsmogelijkheden binnen het NNB zeer beperkt. Het bos kent een belangrijke natuurfunctie en vervult een ecologische schakel in de overige bos- en natuurgebieden op de Groote Heide. Alle bos- en natuurgebieden binnen het NNB zijn opgenomen in het gebiedspoorten groen en klimaatbestendig.


  In het bestemmingsplan Buitengebied is het Sparrenburgbos grotendeels bestemd als Natuur. Delen langs de Oude Baan-Oost hebben de bestemming Agrarisch en, met name aan de noordzijde, de bestemming Wonen. De locatie Mariaoord heeft de bestemming Maatschappelijk, met de nadere aanduiding ‘zorginstelling’. Ook conform de bestemming Natuur in het bestemmingsplan zijn er geen ontwikkelingsmogelijkheden in het Sparrenburgbos en de akkertjes in  het gebied.

  Het college heeft de bestemming natuur in  als primair uitgangspunt gehanteerd bij de eerdere initiatieven die er zijn geweest; die initiatieven zijn om die reden niet positief beoordeeld. Het college van B&W blijft dat uitgangspunt ook hanteren zolang ook de gemeenteraad vasthoudt aan natuur als primaire bestemming. 

  Conform deze bestemming zijn er geen bouwmogelijkheden (met uitzondering van bouwwerken tot 3 m hoog, zoals een afdakje, een bankje of een hek). Delen langs de Oude Baan-Oost hebben in dit plan de bestemming Agrarisch. Ook hier zijn er geen bouwmogelijkheden (met uitzondering van teeltondersteunende voorzieningen tot 3 m hoog).

   

  Rood voor groen

  Beleid en regelgeving van zowel provincie als gemeente voor het Sparrenburgbos zijn gericht op natuurontwikkeling.

  Voor een eventuele afweging van ‘rood voor groen’ binnen dat beleid en die regelgeving geldt nog steeds de Visie Hooge Heide-Midden Boszone (Gebiedsvisie Hooge Heide Midden (s-hertogenbosch.nl)) die de raad op 16 februari 2009 heeft vastgesteld.

  De visie is bovenal gericht op het versterken van groen en niet op het toevoegen van rood. De belangrijkste uitgangspunten zijn dan ook het rood-voor-groenprincipe. Deze regeling geldt alleen in de hoek van de Vliertwijksestraat en de Oude Baan-Oost waar (drie) kleinschalige bebouwingsclusters mogelijk, in de vorm van grondgebonden woningen.

  Tegenover dit ‘rood’ moet een forse investering in ‘groen’ staan. De nota zegt daarover:

  Maken ruimtelijke verbinding van boszone aan beide zijden van Vliertwijksestraat door verdichten met landschapselementen en bosjes. Functionele recreatieve en ecologische verbindingen maken tussen oost en westzijde. Ontwikkeling van ecologische kwaliteit met vlakken bos en open terrein"

   

  In het bestemmingsplan zijn echter geen bouwmogelijkheden voorzien in het kader van de rood-voor-groenprojecten uit de Nota Boszone Hooge Heide Midden, ook niet voor het Sparrenburgbos en de akkertjes. Daarvoor zijn afzonderlijke juridisch-planologische procedures nodig.  

  Verbonden natuurgebieden 

  De Stem van het Bos vindt dat het tijd is om te stoppen met “rood voor groen”. Deze is gebaseerd op een (oude) gebiedsvisie uit 2009. Deze afspraak zorgt ervoor dat iedere eigenaar opnieuw toch weer denkt meer te kunnen bouwen dan de bestemmingsplannen toe laten.  

  Sinds 2009 is er  veel veranderd en is de verstening en (verkeers)drukte in het gebied alleen maar toegenomen. De rijksweg tussen Oss en 's-Hertogenbosch is verbreed en is een snelweg geworden. Er is een nieuwe woning aan de Oude Baan gekomen, een hospice, woningen bij Mariaoord en nieuwbouw aan de Vliertwijksestraat (aan de kant van Nuland) en in het Mariaburgbos. Bij de oude nertsenfarm, richting het spoor, zijn ook al plannen voor nieuwbouw.

  Voor sterke bossen en de biodiversiteit is het van groot belang dat natuurgebieden verbonden blijven. Bebouwing op het perceel aan de Vliertwijksestraat is daarom zeer onwenselijk.  

  Tijd om te stoppen met rood (bebouwing) voor groen (natuur) en alle percelen met bestemming agrarisch om te zetten in bestemming natuur om het hele gebied voor de toekomst veilig te stellen.

  Daarmee wordt recht gedaan aan het feit dat het Sparrenburgbos en de akkertjes onderdeel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur. In de gebiedsvisie staart hierover het volgende:
  "Het gebied dient te worden overgedragen aan de gemeente of een terreinbeherende organisatie. Natuurontwikkeling en herstel dient hier plaats te vinden en een omvormingsbeheer dient te worden ingezet.
  De agrarische percelen worden ontwikkeld als natuurgebied door extensieve begrazing of een andere vorm van natuurbeheer gericht op bloemrijke graslanden. Behoud en ontwikkeling van de kenmerkende houtwallen rondom deze terreintjes dient
  hiermee gepaard te gaan."

   

  Bovenstaande plankaart is terug te vinden op: Kaart bestemmingsplan buitengebied Rosmalen (pagina 6).

  Meer informatie over bestemmingsplannen op: ruimtelijkeplannen.nl