Voormalige vuilstort

De vuilstort is, na de sluiting in 1986, afgedekt met een laag zand van ongeveer 1 meter dik. Is de laag nu, 38 jaar later, nog steeds zo dik? Meestal wordt er mais verbouwd, na het oogsten wordt gras gezaaid.

 

In de periode tussen 1960 en 1986 is de gemeentelijke stortplaats aan de Oude Baan Oost in gebruik geweest voor huishoudelijk- en bedrijfsafval. Er is onder andere vervuilde grond van een sanering van een voormalig galvaniseerbedrijf gestort. Op het perceel met de vuilstort ligt ten oosten van de vuilstort een strook bos. Merwestreek heeft dit perceel gekocht en ondergebracht in een aparte BV: Energiepark Rosmalen BV. Zij willen hier een zonnepanelenveld aanleggen.

 

Het is ons niet precies bekend wat er allemaal gestort is op deze vuilnisbelt maar dat het grondwater onder en in de nabijheid van de vuilstort in zekere mate is vervuild is zeker. Daarom houdt de gemeente Den Bosch deze plek in de gaten, onder meer middels periodiek grondwateronderzoek (zie verderop het gebied dat gemonitord wordt).

Tot nu toe stellen zij dat er geen ernstige vervuiling is en dat de gevonden waarden (van vervuiling) binnen de normen vallen. In 2014 is er een controle geweest van het grondwater. Omdat de waardes toen binnen de perken bleven, besloot de gemeente om niet jaarlijks, maar vijfjaarlijks een controle uit te voeren. Volgens dit stramien zou er dus in 2019 nog een controle zijn geweest (hebben we geen gegevens van) en de eerstvolgende zou dan in 2024 moeten zijn.

Verhoogde concentraties barium, chloride en ammonium

In 2020 is een onderzoek ingesteld door een bureau in opdracht van de gemeente. Hierbij zijn in het grondwater uit een waterput “sterk” verhoogde concentraties barium, chloride en ammonium gemeten. Op basis van dat onderzoek is geadviseerd om het water uit de omgeving van het stort niet voor besproeiing en dergelijke te gebruiken. 

Volgens de gemeente is de verontreiniging met barium niet van de stort afkomstig, maar van de natuur zelf. In de putten zijn ook concentraties PFAS aangetroffen. De onderzoekers sluiten niet uit dat die afkomstig zijn van de voormalige vuilstort. Omdat over PFAS-vervuiling nog weinig bekend is, wacht de gemeente landelijke regels af.

Zorgen

Wij maken ons ernstige zorgen over de vervuilde grond en de grondwatervervuiling. Het meest ideale scenario zou zijn dat de vuilstort wordt afgegraven of dat de berg zodanig ingepakt wordt dat er geen lekkage meer mogelijk is naar het grondwater. Beide opties zijn natuurlijk heel prijzig. Als de grond afgegraven zou worden weten wij eerlijk gezegd ook niet wat de verdere procedure zou (moeten) zijn. Is het mogelijk om de grond schoon te maken? Een duivels dilemma. Maar we moeten moeilijke en dure oplossingen niet op voorhand uit de weg gaan.

Urban mining of afvalmining

Een mogelijke oplossing kan zijn dat de vuilstort wordt 'gemined'. Dat betekent dat de stort wordt afgegraven en waardevolle materialen uit de afvalberg worden gehaald.

 

 


Getuigen

Bewoners vertellen dat ze op de stort alles kwijt konden: "De accu van mijn oude auto ligt er ook", en "Ik bracht er afgewerkte motorolie en het werd zo neergegooid". Schokkende verklaringen die wij onlangs hoorden.Gemeente blijft verantwoordelijk

De Gemeente Den Bosch is en blijft verantwoordelijk voor de vuilstort, eventuele sanering en de kosten daarvan. Dit is vastgelegd in de koopakte van de koop van het gebied door Merwestreek. Deze voorwaarde is omschreven in een kettingbeding. Dat betekent dat deze voorwaarde in elke volgende koopakte moet worden opgenomen.

 

Kettingbeding

In de koopakte (zie pagina Waarden van het bos) van 23 februari 2022 staat o.m. het volgende:

Op pagina 5:

Artikel 11

 • 7. Met betrekking tot de voormalige vuilnisbelt en de naastgelegen gronden, kadastraal bekend als gemeente Rosmalen sectie F nummers 4070, 3530, 3969 en 4613, verklaren verkoper en koper dat het hen bekend is dat deze percelen worden gemonitord door de Gemeente 's-Hertogenbosch. De Gemeente 's-Hertogenbosch draagt het risico en is verplicht deze percelen te saneren indien dit noodzakelijk blijkt.

Op pagina 6:

 • 4. de kosten van een eventuele in de toekomst noodzakelijke bodemsanering als gevolg van bodem-, grondwater-, en/of luchtverontreiniging blijven voor rekening van de gemeente;

 

Monitoring door de gemeente Den Bosch

De 4 lichtrode percelen (zie kaartje) worden gemonitord door de gemeente Den Bosch. Dat betekent dat het grondwater periodiek wordt onderzocht.

 


Het lichtrode gebied wordt gemonitord door de gemeente Den Bosch 

 

Kaart van het kadaster met perceelnummers

De lichtrode percelen worden door de gemeente Den Bosch gemonitord

Op perceel 4613 ligt de vuilstort, perceel 4070 is het pad dat onder tegen de vuilstort ligt. Perceel 3969 ligt daar weer onder (langgerekt, staand). Perceel 3530 ligt linksonder tegen de vuilstort aan en is maar 40 m² groot. 


Zonnepanelenveld op de vuilstort?

 

De intentie van Merwestreek is om hier een zonnepanelenveld aan te leggen en te (laten) exploiteren, waarschijnlijk door een (commerciële) energiemaatschappij. 

 • Door de vorige eigenaar is er een aanvraag gedaan om op de voormalige vuilstort aan de Oude Baan zonnepanelen te mogen plaatsen.
 • De nieuwe eigenaar Merwestreek heeft deze aanvraag (en mogelijke rechten op subsidies) overgenomen.
 • In beginsel is deze locatie door de gemeente den Bosch aangewezen om er een zonnepanelenveld te ontwikkelen.
 • Hiervoor is door de vorige eigenaar een reserveringsovereenkomst met de gemeente getekend. 
 • In de reserveringsovereenkomst is onder meer opgenomen dat het zonnepanelenveld landschappelijk moet worden ingepast.
 • Het zonnepanelenveld moet tot stand komen in dialoog met de omgeving. 
 • De eigenaar heeft overleg gehad met de in de wijk opgerichte Energiecoöperatie. Op dit moment ligt dit overleg stil.
 • Martijn Schipper is projectleider van dit proces. Hij werkt in opdracht van Merwestreek (Baltus de Ruijter).

 

Onduidelijk traject

Tot nu toe is dit een nogal onduidelijk en niet transparant traject.

 • Wat houdt de dialoog met de omgeving in?
 • Wat is precies de rol van de Energiecoöperatie?
 • Wat is het echte voordeel voor wijkbewoners?

 

Schetsontwerp zonnepanelenveld

Tijdens de bijeenkomsten op 14 en 15 juni 2022 in Perron 3 konden de aanwezigen bovenstaande impressies zien en deze tekst lezen:

Bijschrift van de eigenaar:

Dit is een schetsontwerp voor de zonneweide. Hierin moeten nog veel keuzes worden gemaakt. De locatie staat vast. Minder zonnepanelen is geen optie vanwege de rendabelheid, er kunnen wel elementen aan toegevoegd worden. De zonneweide zal niet toegankelijk zijn, voor de veiligheid komt er een hek omheen.

 


Duurzame oplossingen, een zonnepanelenveld of een bloemenveld? 

Als er een zonnepanelveld aangelegd zou worden op de vuilstort (wens van Merwestreek) is grondsanering onmogelijk. We weten niet wat voor soort zonnepanelen Merwestreek wil gaan installeren maar veel zonnepanelen zijn zodanig gemaakt dat ze niet of nauwelijks gerecycled kunnen worden. Als er dergelijke panelen worden geplaatst, wordt er een toekomstige vuilnisbelt gecreëerd op de bestaande. Na ongeveer 25 jaar (zo lang gaan zonnepanelen gemiddeld mee) is er een nieuwe laag afval toegevoegd aan de berg die er al ligt. Willen we dat?

 

Enkele mogelijke alternatieven:

 • Installeer zonnepanelen op daken van huizen en gebouwen en niet in de natuur.
 • Is het streven naar (veel) minder verbruik van energie niet een veel betere optie? Als we inzetten op isolatie met duurzame materialen (bijvoorbeeld houtvezel, stro, hennep) en bewust minder energie gaan gebruiken dan kunnen we met minder energie toe.
 • Een kleiner zonnepanelenveld met panelen die recyclebaar zijn, is dat een optie?